جذابیت پسر به خنگ بودنشه، پسرای ایرانی هم که همشون جذااااب !

--------------------------------------------------------------

فک کنم دوست دخترم داره بم خیانت میکنه
بهش زنگ زدم میگم کجایی؟ میگه پیش دختر خالم
آخه دختر خالش که پیش من بود

--------------------------------------------------------------

کار از ابرو و شلوار قرمز و گوشواره گذشت…
امروز یه پسره رو دیدم وسط دعوا داشت جیغ میزد

-------------------------------------------------------------

منبع : خنده کده |جک های ...
برچسب ها :